User:      Has│o:     User Info
User:
Has│o:
Stwˇrz kontoOdzyskiwanie has│a


Kategorie


WinRAR 5 60 Final - 32bit & 64bit [PL] [rarreg key] [+Classic theme] [azjatycki]


Kategoria: Windows


Doda│:  Morus12
Data dodania: 
10-08-2018
Rozmiar: 6.53 MB

Seedˇw: 13
Peerˇw: 0
Uko˝czone: 287

Pobrany: 20

Kondycja:

Pobierz
OFICJALNA POLSKA LOKALIZACJA.

WinRAR to jeden z najpopularniejszych archiwizator├│w dost├¬pnych na rynku. Program zwraca swoj┬▒ uwag├¬ prostot┬▒ obs┬│ugi po┬│┬▒czon┬▒ z du┬┐ymi mo┬┐liwo┬Âciami: dzi├¬ki niemu stworzymy nowe archiwa, zmodyfikujemy ju┬┐ istniej┬▒ce, a tak┬┐e zabezpieczymy dane has┬│em. Je┬┐eli archiwum ulegnie uszkodzeniu, to w┬│a┬Ânie WinRAR b├¬dzie w stanie je naprawi├Ž.

Dzi├¬ki programowi WinRAR mo┬┐emy tworzy├Ž archiwa w formatach RAR, RAR5 (s┬▒ to w┬│asno┬Âciowe algorytmy producenta), a tak┬┐e ZIP. Pozwala on r├│wnie┬┐ na wypakowywanie archiw├│w innego typu np. CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z i 7-Zip. Ogromn┬▒ zalet┬▒ aplikacji jest mo┬┐liwo┬Â├Ž naprawy archiw├│w i wykorzystywania danych naprawczych w nich zawartych. W tym przypadku niejednokrotnie radzi sobie znacznie lepiej od alternatywnych zamiennik├│w.

Archiwizator pozwala na tworzenie samorozpakowuj┬▒cych si├¬ archiw├│w SFX, mo┬┐liwe jest r├│wnie┬┐ zaszyfrowanie plik├│w przy pomocy algorytmu AES-256. Nowa wersja umo┬┐liwia sprawdzenie has┬│a archiwum bez jego kompletnego rozpakowywania, znacznie przy┬Âpiesza wi├¬c dost├¬p do danych. Archiwa mog┬▒ opr├│cz plik├│w zawiera├Ž tak┬┐e dodatkowe komentarze i niekt├│re INFOrmacje z systemu plik├│w np. oryginalne uprawnienia, a tak┬┐e strumienie. W razie potrzeby mo┬┐liwe jest utworzenie archiw├│w o okre┬Âlonej wielko┬Âci np. w celu podzielenia ich, aby zmie┬Âci┬│y si├¬ a p┬│yt├¬ CD lub DVD. Program radzi sobie bardzo dobrze nawet z gigantycznymi plikami zajmuj┬▒cymi dziesi┬▒tki gigabajt├│w.

Du┬┐┬▒ zalet┬▒ aplikacji jest wykorzystywane mo┬┐liwo┬Âci nowych procesor├│w. Korzysta on z zalet 64-bitowej architektury, podczas kompresowania i dekompresowania wykorzystuje wiele rdzeni procesora, co znacznie przy┬Âpiesza wszystkie operacje. Uwag├¬ zwracaj┬▒ r├│wnie┬┐ rozbudowane opcje kompresji: podstawowe ustawienia umo┬┐liwiaj┬▒ wybranie stopnia kompresji i wielko┬Âci s┬│ownika, mo┬┐liwe jest jednak oddzielne okre┬Âlenie parametr├│w dla r├│┬┐nych typ├│w danych. Na plus wyr├│┬┐nia si├¬ tutaj algorytm RAR5, w kt├│rym zastosowano wi├¬kszy rozmiar s┬│ownika (do 1 GB). Opr├│cz interfejsu graficznego WinRAR oferuje obs┬│ug├¬ za pomoc┬▒ wiersza polece├▒. Dzi├¬ki temu mo┬┐liwe jest zautomatyzowanie jego pracy.

Wersja 5.60:

1. Zaktualizowano interfejs graficzny.

Jeste┬Âmy wdzi├¬czni projektantom z http://weirdsgn.com oraz http://icondesignlab.com,
którzy wziêli udzia³ w tych pracach a tak¿e z dum± INFOrmujemy, ¿e
WinRAR wykorzystuje nowy zestaw ikon przygotowany przez Aditya Nugraha Putra
z http://weirdsgn.com.

2. Polepszono dzia┬│anie komendy "Napraw" dla odzyskiwania zabezpieczonych
archiw├│w RAR5. Obecnie, narz├¬dzie mo┬┐e wykrywa├Ž usuni├¬cia lub dodania o
o nieograniczonym rozmiarze pliku, r├│wnie┬┐ przypadkowych danych pobranych z kilku
zabezpieczonych archiw├│w i po┬│┬▒czonych w pojedynczym pliku
w przypadkowej kolejno┬Âci.

3. Opcja archiwiizacji "Wy┬│┬▒cz komputer po zako├▒czeniu" zosta┬│a zmieniona na "po zako├▒czeniu"
w menu rozwijalnym, aby u┬┐ytkownik m├│g┬│ wy┬│┬▒czy├Ž, zahibernowa├Ž lub u┬Âpi├Ž
komputer po zako├▒czeniu archiwizacji.

4. Z poziomu linii poleceñ dostêpne s± komendy -ioff lub -ioff1 do wy³±czenia komputera,
-ioff2 do hibernacji oraz -ioff3 u┬Âpienia komputera po zako├▒czeniu
operacji.

5. Je┬Âli szyfrowanie pliku komentarza okre┬Âlone w -z jest nieokre┬Âlone
przez -sc switch, RAR podejmuje próbê wykrycia kodowania UTF-8, UTF-16LE
oraz UTF-16BE w oparciu o znacznik kolejno┬Âci bajt├│w oraz testy walidacji danych.

6. WinRAR automatycznie podejmuje pr├│by wykrywania szyfrowania ANSI, OEM oraz UTF-8
dla komentarzy w archiwach ZIP.

7. Opcja "Podgl┬▒d wbudowany/U┬┐yj strony kodowej DOS" w sekcji "Ustawienia/Podgl┬▒d"
zosta┬│a zast┬▒piona przez "Podgl┬▒d wbudowany/Automatyczne wykrywanie kodowania".
Przy w┬│┬▒czonej opcji "Automatycznego wykrywania kodowania", podgl┬▒d wbudowany
podejmuje próbê wykrywania kodowania ANSI (Windows), OEM (DOS), UTF-8 oraz UTF-16.

8. Generalnie, po klikniêciu prawym przyciskiem myszy jednego archiwum, menu rozwijalne w systemie Windows
zawiera tylko polecenia dla wypakowania. U┬┐ytkownik mo┬┐e obej┬Â├Ž to
poprzez okre┬Âlenie wi├¬cej masek w opcji "Zawsze wy┬Âwietlaj elementy archiwizacji dla"
w menu Ustawienia/Integracja/Elementy menu kontekstowego",
aby polecenia archiwizacji by┬│y zawsze wy┬Âwietlane dla tych typ├│w plik├│w
nawet gdy plik zosta┬│ rozpoznany jako archiwum. Aby umie┬Âcic zar├│wno polecenia dla archiwizacji
jak i wypakowywania dla wszystkich typ├│w archiw├│w, nale┬┐y wpisa├Ž w tym miejscu "*".

9. Polecenie "KodInstalacji" dla plików samorozpakowuj±cych siê pozwala na u¿ycie dodatkowego
parametru umo¿liwiaj±cego sterowanie mapowaniem programu instalacyjnego oraz kodami b³êdó archiwum.
Mo┬┐liwy jest r├│wnie┬┐ dost├¬p do opcji "Kod wyj┬Âcia" w menu
"Zaawansowane opcje SFX/Setup".

10. Nowy parametr -im w linii poleceñ "Poka¿ wiêcej INFOrmacji".
Mo┬┐e by├Ž u┬┐yty z poleceniem "t" aby utworzy├Ž komunikat r├│wnie┬┐ w przypadku
pomyslnego testu archiwum. Bez tego parametru polecenie "t"
jest nieaktywne gdy nie wykryto ¿adnych b³êdów.

Parametr ten mo┬┐e by├Ž u┬┐yty jedynie przez aplikacj├¬ WinRAR.exe
i jest pomijany w konsoli RAR.exe.

11. W przypadku wpisania b³êdnego has³a przy rozpakowywaniu szyfrowanego pliku
ZIP, WinRAR zaproponuje wpisanie poprawnego has┬│a
ponownie w zamian zako├▒czenia operacji rozpakowywania.

12. W przypadku wpisania b³êdnego has³a podczas otwierania lub rozpakowywania archiwum RAR
z szyfrowanymi nazwami plik├│w, WinRAR zaproponuje wpisanie poprawnego has┬│a ponownie
w zamian zakoñczeia operacji. Poprzednie wersje mia³y tê funkcjê dla archiwów RAR
z plikami o szyfrowanych danych, ale koñczy³y operacjê dla
archiw├│w z szyfrowaniem nazw plik├│w.

13. WinRAR rozpoznaje pliki GZIP z losowymi danymi przed rzeczywistymi archiwami GZIP,
takie jak plikioprogramowania sprzêtowego .scexe.

14. Parametr @filelist mo┬┐e by├Ž okre┬Âlony w polu "Dodaj pliki"
w menu archiwizacji. W takim przypadku, WinRAR podejmie listê archiwizowanych plików z pliku
,filelist', który zawiera zwyk³y tekst zawieraj±cy jedn± nazwê pliku
w pojedynczej linii tekstu.

15. Okno dialogowe:

a) aktualizacja wykresu stopnia kompresji;

b) Pole "Nazwy i dane" wy┬Âwietlane jest w polu "Szyfrowanie" dla
archiw├│w zawieraj┬▒cych szyfrowane nazwy plik├│w.

16. Wy┬Âwietlanie pe┬│nej nazwy archiwum po najechaniu wska┬╝nikiem myszy na nazw├¬
archiwum w oknie postêpu operacji. Jest to przydatne gdy nazwa archiwum jest
d┬│uga i nie mie┬Âci si├¬ w dost├¬pnym oknie.

17. W przypadku u¿ycia parametru -ts1 z parametrami -u lub -f, nastêpuje porównanie czasu pliku
z dok┬│adno┬Âci┬▒ do 1 sekundy. Uprzednio, w takim przypadku, program m├│g┬│ b┬│├¬dnie
traktowa├Ž dodawany plik jako nowszy z powodu por├│wnania czasu dodania pliku o wysokiej dok┬│adno┬Âci
z czasem archiwizacji pliku o niskiej dok┬│adno┬Âci.

18. Polecenia "Uaktualnij" oraz "Od┬Âwie┬┐" (,u' oraz ,f' w trybie wiersza polece├▒)
s┬▒ natychamistowo zako├▒czone je┬Âli nie ma plik├│w do uaktualnienia. Uprzednio, tworzono
tymczasowe archiwum przed zako├▒czeniem uaktualniania archiw├│w z danymi odzyskiwania
lub INFOrmacjami do szybkiego otwierania.

19. Program podaje komunikat po utworzeniu 500 wolumin├│w,
aby u┬┐ytkownik m├│g┬│ podj┬▒├Ž decyzj├¬ o kontynuacji lub zako├▒czeniu dalszej archiwizacji. Ma to na celu
zapobiegniêcie tworzenia tysiêcy woluminów w przypadku b³êdnego wprowadzenia
rozmiaru woluminu.

20. WinRAR domy┬Âlnie stosuje jednostk├¬ megabajt├│w zamiast dla rozmiar├│w wolumin├│w.

21. Narz├¬dzie "Napraw" wy┬Âwietli komunikat "Dane naprawcze uszkodzone"
po naprawie archiwum RAR5 zawieraj┬▒ce uszkodzone dane naprawcze.
Uprzednio, taki komunikat by┬│ wy┬Âwietlany jedynie za pomoc┬▒ polece├▒ "Testuj"
lub "Napraw", odpowiedzialne za "ukryte" odzywskiwanie danych naprawczych.

22. Usuniête b³edy:

a) naprawiono potencjalne kwestie zabezpiecze├▒ podczas przetwarzania
uszkodzonych archiw├│w RAR;

b) naprawa b┬│├¬dnego wy┬Âwietlania znak├│w nie-angloj├¬zycznych w plikach TAR z rozszerzonymi nag┬│├│wkami PAX;

c) polecenie "rar x archiwum.rar .." rozpoakowywanych plik├│w do obecnego folderu
zamiast do folderu nadrzêdnego;

d) wklejanie plik├│w z poziomu eksplorera Windows do otwartego archiwum WinRAR
blokowa┬│o dalsze operacje kopiuj - wklej w eksplorerze
a┬┐ do zako├▒czenia archiwizacji;

e) nieustanne podawanie przez modu³ SFX komunikatu "Podano b³êdne has³o"
po wpisaniu b┬│├¬dnego has┬│a bez INFOrmacji o mo┬┐liwo┬Âci wpisania w┬│asciwego has┬│a;


f) czas folder├│w by┬│ zawsze ustawiony przy rozpakowywaniu archiw├│w ZIP, nawet gdy
opcja "Czas pliku" w oknie dialogowym by┬│a wy┬│┬▒czona;

g) gdy wybrano opcjê "Usuñ archiwum: Zawsze usuwaj" a u¿ytkownik klikn±³
"Anuluj" przy komunikacie o nadpisaniu pliku lub przypomnieniu has┬│a,
archiwum mog┬│o by├Ž usuni├¬te po anulowaniu rozpakowania archiw├│w w formatach
.zip oraz .7z.

----------

strona producenta: http://www.rarlab.com/
System operacyjny: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit - 64bit)

----------

- zainstaluj program nie uruchamiaj go
- plik "rerreg.key" przekopiuj do g┬│├│wnego katalogu z programem
- domy┬Âlny katalog to: C:/Program Files/WinRAR
- uruchom program

----------

Je┬Âli chcesz mie├Ž klasyczny wygl┬▒d ikon programu:
- wy┬│┬▒cz program
- uruchom plik "WinRAR_Classic_48x36.theme.rar"
- kliknij na "Tak" -> OK"
- uruchom program
- nastêpnie: zak³adka Opcje -> Motywy -> zaznacz "WinRAR Classic 48x36"

----------

Win 10 64bit - screen po instalacji:

Nowy wygl┬▒d:

Klasyczny wygl┬▒d:
*censored*

 
Pliki
 [Poka┐/ukryj Pliki]
(5) files
Ocena N/A
Tracker
Podobne


Komentarze


Brak Komentarzy!!!